Algemene Voorwaarden

Martial Arts Centrum Helmond
Wethouder Ebbenlaan 166
5702 AG Helmond
Email:Internet: www.maach.nl
IBAN, Rabobank: NL85.RABO.0153.2179.79
KvK: 17250146

BEGRIPSBEPALING

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnementhouder:

De persoon die traint bij de vereniging.

Vereniging:
Martial Arts Centrum Helmond
Wethouder Ebbenlaan 166
5702 AG, te Helmond

Vertegenwoordigd door een bestuur van tenminste drie personen.

ALGEMEEN

 1. Bij deelname aan de trainingen conformeer je je automatisch aan de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement die van toepassing op alle activiteiten binnen de vereniging.
 2. Leden onderschrijven de erecode vechtsport: Vechten gebeurt alleen op de mat, nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Leden mogen nooit hun vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

REGELEMENT OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de inschrijving door de abonnementhouder en de vereniging is ondertekend.
 2. Minderjarigen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door ouders of wettelijke vertegenwoordig(st)er.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 4. De vereniging mag de door het lid opgegeven gegevens (adres, telefoonnummer, rekeningnummer etc.) als zodanig blijven beschouwen totdat hem schriftelijk nieuwe gegevens zijn mede gedeeld. Abonnementhouder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.
 5. De vereniging bepaalt de wijze waarop de trainingen worden uitgevoerd.
 6. Tijdens de schoolvakanties is er geen jeugdtraining (tenzij anders vermeld). Voor de seniorengroep gelden tijdens de schoolvakanties andere training momenten, dit wordt geïnformeerd door je trainer.
 7. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures gedurende de trainingen en/of wedstrijden of andere activiteiten binnen of buiten de vereniging.
 8. De vereniging is niet aansprakelijk voor vernieling, beschadiging en diefstal van spullen binnen en buiten de accommodatie. Als de vereniging vermoeden heeft van vernieling / beschadiging / diefstal of andere strafbare feiten door een eigen lid, zal het bestuur het betreffende lid hiervoor aansprakelijk stellen en toegang kunnen weigeren.
 9. Ieder lid van de vereniging dient verzekerd te zijn voor de eigen ziektekosten.
 10. De opzegtermijn is een maand voor de eerstvolgende betaaldatum. Beëindiging van het abonnement dient altijd schriftelijk of per mail kenbaar te worden gemaakt en eindigt altijd na een lopende maand, kwartaal, halfjaar of jaar waarvoor reeds betaald is.
 11. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 12. Telefonische / mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.
 13. Bij het opschorten van de vereniging of verhuizen van de activiteiten wordt u hier minimaal 1 maand van tevoren over bericht.

ABONNEMENT- EN BETALINGSCONDITIES

 1. De vereniging hanteert voor alle leden tarieven afhankelijk van welke groep zij trainen en de frequentie. Lesgelden zijn gebaseerd op een termijn van een maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
 2. De vereniging heeft het recht de abonnementsgelden aan te passen volgens de daarvoor geldende reglementen. Zij zullen dit ten minste schriftelijk kenbaar maken twee maanden vooraf aan de wijziging.
 3. De abonnementhouder zal schriftelijk wijzigingen doorgeven aan de vereniging middels brief of email (sport@maach.nl). Hiermee worden wijzigingen bedoeld in frequentie, trainen in andere groep en uitschrijven.
 4. Bij inschrijving rekenen wij eenmalig een bedrag van €10,00 administratiekosten dit is incl. Ledenpas.
 5. Bij langdurige ziekte of blessure heeft de abonnementhouder het recht de abonnementskosten voor een periode stil te leggen. De abonnementhouder is zelf verantwoordelijk voor het informeren van de ziekte / blessure. Het stilleggen van de contributie heeft een maand verwerkingstijd.
 6. Indien tussentijds de lessen niet meer worden gevolgd, blijft men het lesgeld verschuldigd tot en met de opzegtermijn.
 7. De abonnementhouder is zelf verantwoordelijk zijn rekening te controleren en als er iets niet klopt binnen twee maanden dit aan de vereniging schriftelijk door te geven.
 8. Betaling van abonnementskosten is middels automatisch incasso of per eigen overboeking. Het bedrag is per vooruitbetaling verschuldigd. In bijzondere gevallen kan hier in overleg van worden afgeweken.
 9. Als de betaling middels automatisch incasso niet gelukt is, zal de maand erop de achterstallige kosten er extra bij geïncasseerd worden. Dit maximaal 2 maanden achter elkaar.
 10. Als de achterstand in abonnementskosten groter wordt dan 2 maanden wordt toegang tot de training ontzegt tot het gehele bedrag voldaan is, of een betalingsregeling van kracht is.
 11. In de vakantie maanden / weken zijn onze maandelijkse abonnementskosten gelijk.
 12. Restitutie van abonnementsgelden wordt niet verleend.

WEDSTRIJDEN

 1. Vanuit de vereniging wordt deelgenomen aan externe wedstrijden in binnen- en buitenland, uitwisseling met andere vechtsportclubs en trainingskampen. Daarnaast organiseert de club allerlei activiteiten voor jeugd en senioren. Deelname aan al deze activiteiten en wedstrijden is optioneel voor alle leden en niet verplicht.

MATERIALEN (KLEDING EN BESCHERMERS)

 1. Binnen de vereniging geldt geen verplichte kleding, wel dient alles veilig te zijn. Indien er sportmaterialen gebruikt worden die niet veilig zijn, wordt je hierop aangesproken door de trainer en medegedeeld om nieuwe aan te schaffen.
 2. Binnen de vereniging kunnen alle sportmaterialen aangeschaft worden middels bestelling.
 3. Het handelen in sportmaterialen en andere materialen door derden is verboden binnen de vereniging.

KLACHTEN

 1. Klachten kunnen ten aller tijden schriftelijk ingeleverd worden bij het bestuur van de vereniging.
 2. Binnen de Vereniging is er een vertrouwenspersoon aanwezig waarbij je terecht kunt als je iets in vertrouwen wilt melden of bespreken. Deze Persoon is te vinden op onze website.

×